Verplichte openbaarmakingsregels / DAC 6

Verplichte richtlijn voor openbaarmaking

Vanaf 1 juli 2020 is de Europese Mandatory Disclosure Rules (MDR) / DAC6-richtlijn van toepassing. Als gevolg van de Nederlandse implementatie van deze richtlijn moeten tussenpersonen en / of belastingbetalers potentieel agressieve internationale belastingregelingen melden bij de belastingdienst. Dit zijn belastingconstructies waarbij inwoners van verschillende landen zijn betrokken en die kunnen worden gebruikt om belasting te ontduiken.

Op deze pagina leest u meer over de volgende onderwerpen:

 • Een tussenpersoon moet bijna altijd een mogelijke belastingontwijkingsregeling melden
 • Een belastingplichtige moet soms zelf een mogelijke belastingontwijkingsregeling melden
 • Weet u niet zeker of iemand anders al een mogelijke belastingontwijkingsregeling heeft gemeld?
 • Wanneer moet u belastingontwijkingsconstructies melden?
 • Welke fiscale regelingen moet u melden?
 • Voor welke belastingen geldt de DAC6-richtlijn?
 • Hoe meldt u mogelijke regelingen voor belastingontwijking?
 • Wat gebeurt er als je het niet meldt?
 • Keurmerken

Een tussenpersoon moet bijna altijd een mogelijke belastingontwijkingsregeling melden

Bent u een tussenpersoon die betrokken is bij een mogelijk agressieve internationale belastingconstructie? Dan moet u dit melden.

Er zijn 2 uitzonderingen op deze regel. In de volgende gevallen hoeft u geen potentieel agressieve internationale belastingregeling te melden:

 • Een andere tussenpersoon heeft de belastingconstructie al gemeld. En deze tussenpersoon heeft u een referentienummer verstrekt als bewijs hiervan.
 • Je hebt een recht op geheimhouding.

Let op!
De DAC6-richtlijn is van toepassing op alle tussenpersonen. Bijvoorbeeld: belastingadviseurs, advocaten, accountants, notarissen, financieel adviseurs, banken en trustkantoren.

Een belastingplichtige moet soms zelf een mogelijke belastingontwijkingsregeling melden

De belastingplichtige voor wie een potentieel agressieve internationale belastingregeling is bedoeld, moet dit zelf melden in de volgende gevallen:

 • Bij de belastingopbouw is een tussenpersoon van buiten de Europese Unie betrokken.
 • Een tussenpersoon die betrokken is bij de belastingconstructie heeft het recht op niet-openbaarmaking en hoeft daarom de constructie niet te melden.
 • Bij de belastingconstructie is helemaal geen tussenpersoon betrokken.

Weet u niet zeker of iemand anders al een mogelijke belastingontwijkingsregeling heeft gemeld?

Bij twijfel kunt u dit het beste zelf melden.

Wanneer moet u belastingontwijkingsconstructies melden?

De DAC6-richtlijn heeft terugwerkende kracht. Daarom moet u tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020 de potentieel agressieve internationale belastingregelingen waarbij u betrokken bent, van 25 juni 2018 tot 1 juli 2020 melden.

Voor constructies waarbij u vanaf 1 juli 2020 betrokken bent, moet u zich altijd binnen 30 dagen melden.

Welke fiscale regelingen moet u melden?

Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst met keurmerken. Als een belastingconstructie 1 of meer van deze kenmerken heeft, moet u dit melden. Voor sommige kenmerken van wezens hoeft u de constructie alleen te rapporteren wanneer het belangrijkste voordeel (of een van de belangrijkste voordelen) van de constructie is om een belastingvoordeel te behalen. Een gids met meer uitleg en voorbeelden zal binnenkort beschikbaar zijn.

Let op!
De essentiële kenmerken worden op Europees niveau bepaald en kunnen daarom soms op verschillende manieren worden verklaard. Weet u niet zeker of een belastingregeling mogelijk agressief is? Wees dan voorzichtig en meld het toch.

Voor welke belastingen geldt de DAC6-richtlijn?

Voor:

 • vennootschapsbelasting
 • inkomstenbelasting
 • loonbelasting
 • dividendbelasting
 • successie- en schenkingsrechten
 • de meeste andere belastingen

Niet voor:

 • BTW (omzetbelasting)
 • invoerrechten
 • accijnzen
 • premies sociale verzekeringen
 • vergoedingen

Hoe meldt u mogelijke regelingen voor belastingontwijking?

Met het formulier 'Notification Cross Border Arrangements (CBA)', in het Engels. Dit formulier kunt u invullen via het dataportaal van de Belastingdienst. Dit is mogelijk vanaf 1 juli 2020.

In de melding die u verstrekt:

 • informatie over jezelf
 • informatie over de belastingplichtige en met hem verbonden personen
 • een samenvatting van de inhoud van de belastingstructuur
 • de relevante essentiële kenmerken
 • de relevante nationale wettelijke bepalingen
 • de waarde van de belastingstructuur
 • de implementatiedatum
 • de relevante EU-lidstaten

Nadat u een melding heeft gedaan, ontvangt u van ons een referentienummer.

Wat gebeurt er als je het niet meldt?

Dan riskeert u een (hoge) boete.

Keurmerken

Deel I. Belangrijkste voordelen-test

Generieke keurmerken onder categorie A en specifieke keurmerken onder categorie B en onder de punten b) (i), (c) en (d) van lid 1 van categorie C mogen alleen in aanmerking worden genomen wanneer ze voldoen aan de "belangrijkste uitkeringstest".

Aan dat criterium zal worden voldaan indien kan worden vastgesteld dat het belangrijkste voordeel of een van de belangrijkste voordelen die een persoon, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, redelijkerwijs mag verwachten uit een regeling te halen, het verkrijgen van een belastingvoordeel is.

In het kader van het kenmerk onder lid 1 van categorie C kan de aanwezigheid van voorwaarden in lid 1, onder b), i), c) of d), van categorie C niet de enige reden zijn om te concluderen dat een regeling voldoet aan de belangrijkste baten-test.

Deel II. Categorieën keurmerken

A. Generieke kenmerken gekoppeld aan de belangrijkste baten-test

1.Een regeling waarbij de relevante belastingplichtige of een deelnemer aan de regeling zich ertoe verbindt te voldoen aan een vertrouwelijkheidsvoorwaarde die hen ertoe kan verplichten niet bekend te maken hoe de regeling een belastingvoordeel ten opzichte van andere tussenpersonen of de belastingdienst zou kunnen opleveren.
2.Een regeling waarbij de tussenpersoon recht heeft op een vergoeding (of rente, vergoeding voor financieringskosten en andere kosten) voor de regeling en die vergoeding wordt vastgesteld op basis van: (a) het bedrag van het belastingvoordeel dat uit de regeling voortvloeit; of (b) of een belastingvoordeel al dan niet daadwerkelijk uit de regeling wordt afgeleid. Dit zou een verplichting voor de tussenpersoon inhouden om de vergoedingen gedeeltelijk of volledig terug te betalen wanneer het beoogde belastingvoordeel dat uit de regeling voortvloeit, niet geheel of gedeeltelijk is bereikt.
3.Een arrangement dat in wezen gestandaardiseerde documentatie en / of structuur heeft en beschikbaar is voor meer dan één relevante belastingbetaler zonder dat het substantieel moet worden aangepast voor implementatie.

B. Specifieke kenmerken die verband houden met de belangrijkste voordelen-test

1.Een overeenkomst waarbij een deelnemer aan de overeenkomst op een gekunstelde manier maatregelen neemt die erin bestaan een verliesgevende onderneming over te nemen, de hoofdactiviteit van een dergelijke onderneming stop te zetten en haar verliezen te gebruiken om haar belastingverplichting te verminderen, onder meer door overdracht van die verliezen naar een ander rechtsgebied of door de versnelling van het gebruik van die verliezen.
2.Een regeling die tot gevolg heeft dat inkomsten worden omgezet in kapitaal, schenkingen of andere inkomstencategorieën die op een lager niveau worden belast of van belasting zijn vrijgesteld.
3.Een regeling die circulaire transacties omvat die resulteren in de roundtripping van fondsen, namelijk door tussenkomst van entiteiten zonder andere primaire commerciële functie of transacties die elkaar compenseren of annuleren of die andere vergelijkbare kenmerken hebben.

C. Specifieke kenmerken met betrekking tot grensoverschrijdende transacties

1.Een regeling die betrekking heeft op aftrekbare grensoverschrijdende betalingen tussen twee of meer gelieerde ondernemingen waarbij ten minste een van de volgende voorwaarden zich voordoet: (a) de ontvanger is niet fiscaal inwoner in een belastinggebied; (b) hoewel de ontvanger ingezetene is voor fiscale doeleinden in een rechtsgebied, dat rechtsgebied: (i) legt geen vennootschapsbelasting op of legt vennootschapsbelasting op tegen het tarief nul of bijna nul; of (ii) is opgenomen in een lijst van rechtsgebieden van derde landen die door de lidstaten als collectief of in het kader van de OESO als niet-coöperatief zijn beoordeeld; (c) de betaling geniet van een volledige belastingvrijstelling in het rechtsgebied indien de ontvanger fiscaal inwoner is; d) de betaling geniet een preferentiële belastingregeling in het rechtsgebied waar de ontvanger fiscaal inwoner is;
2.Inhoudingen voor dezelfde afschrijving op het actief worden in meer dan één rechtsgebied geclaimd.
3.Vrijstelling van dubbele belasting ter zake van hetzelfde inkomen of hetzelfde vermogen wordt in meer dan één rechtsgebied gevorderd.
4.Er is een regeling die overdrachten van activa omvat en waarbij er een wezenlijk verschil is in het bedrag dat als betaalbaar wordt beschouwd als tegenprestatie voor de activa in de betrokken rechtsgebieden.

D. Specifieke kenmerken met betrekking tot automatische informatie-uitwisseling en economisch eigendom

1.Een regeling die het effect kan hebben van het ondermijnen van de rapportageverplichting uit hoofde van de wetgeving tot uitvoering van Uniewetgeving of gelijkwaardige overeenkomsten betreffende de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen, inclusief overeenkomsten met derde landen, of die profiteert van het ontbreken van dergelijke wetgeving of overeenkomsten. Dergelijke regelingen omvatten ten minste het volgende: (a) het gebruik van een rekening, product of investering die geen financiële rekening is of beweert te zijn, maar die kenmerken heeft die in wezen vergelijkbaar zijn met die van een financiële rekening; (b ) de overdracht van financiële rekeningen of activa aan, of het gebruik van rechtsgebieden die niet gebonden zijn door de automatische uitwisseling van financiële rekeninggegevens met de woonstaat van de relevante belastingbetaler; (c) de herclassificatie van inkomen en kapitaal in producten of betalingen die niet onderworpen zijn aan de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen; (d) de overdracht of conversie van een financiële instelling of een financiële rekening of de activa daarin naar een financiële instelling of een financiële rekening of activa die niet onderworpen zijn aan rapportage onder de automatische uitwisseling van informatie over financiële rekeningen; (e) het gebruik van juridische entiteiten, regelingen of structuren die de rapportage van een of meer rekeninghouders of zeggenschap elimineren of beweren te elimineren Personen die automatisch informatie over financiële rekeningen uitwisselen; (f) regelingen die tekortkomingen in de due diligence-procedures die door financiële instellingen worden gehanteerd, ondermijnen of uitbuiten om te voldoen aan hun verplichtingen om informatie over financiële rekeningen te rapporteren, met inbegrip van het gebruik van rechtsgebieden met ontoereikende of zwakke handhavingsregelingen van de antiwitwaswetgeving of met zwakke transparantievereisten voor rechtspersonen of juridische constructies.
2.Een overeenkomst waarbij sprake is van een niet-transparante juridische of economische eigendomsketen met gebruikmaking van personen, juridische constructies of structuren: (a) die geen materiële economische activiteit uitoefenen, ondersteund door voldoende personeel, uitrusting, activa en gebouwen; en (b) die zijn opgericht, beheerd, ingezeten, gecontroleerd of gevestigd in enig ander rechtsgebied dan het rechtsgebied van de woonplaats van een of meer van de uiteindelijk gerechtigden van de activa die door dergelijke personen, juridische constructies of structuren worden aangehouden; en (c) wanneer de uiteindelijk gerechtigden van dergelijke personen, juridische constructies of structuren, zoals gedefinieerd in Richtlijn (EU) 2015/849, niet-identificeerbaar zijn gemaakt.

E. Specifieke kenmerken met betrekking tot verrekenprijzen

1.Een regeling waarbij gebruik wordt gemaakt van unilaterale regels voor veilige havens.
2.Een regeling waarbij de overdracht van moeilijk te waarderen immateriële activa plaatsvindt. De term "moeilijk te waarderen immateriële activa" omvat immateriële activa of rechten in immateriële activa waarvoor, op het moment van hun overdracht tussen verbonden ondernemingen: (a) er geen betrouwbare vergelijkingsproducten zijn; en (b) op het moment van het aangaan van de transactie zijn de projecties van toekomstige kasstromen of inkomsten die naar verwachting zullen worden afgeleid van het overgedragen immateriële, of de veronderstellingen die worden gebruikt bij de waardering van het immateriële zeer onzeker, waardoor het moeilijk wordt om het niveau van uiteindelijk succes van het immateriële op het moment van de overdracht.
3.Een regeling waarbij sprake is van een grensoverschrijdende groepsoverdracht van functies en / of risico's en / of activa, indien de verwachte jaarlijkse winst voor rente en belastingen (EBIT) gedurende de periode van drie jaar na de overdracht, van de cedent of cedenten, is minder dan 50 % van de verwachte jaarlijkse EBIT van een dergelijke overdrager of overdragers als de overdracht niet had plaatsgevonden.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten