De 150 km afstandseis in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie

U bent hier:
  • KB Home
  • 30% regeling
  • Rechtszaken
  • De 150 km afstandseis in de 30% regeling leidt volgens de advocaat-generaal niet tot een duidelijke overcompensatie

Bron: conclusie advocaat-generaal, Hooggerechtshof 29 september 2015

Op basis van de 30%-regeling kan een werkgever een belastingvrije vergoeding van maximaal 30% van het (belastbare) loon betalen aan een in het buitenland aangeworven werknemer met specifieke vaardigheden en ervaring die schaars zijn op de Nederlandse arbeidsmarkt. Om ongewenst gebruik van de uitspraak te voorkomen, zijn de regels per 1 januari 2012 aangescherpt. Sinds 1 januari 2012 wordt de voorwaarde ingevoerd dat een werknemer alleen in aanmerking komt voor de 30%-uitspraak als hij op een afstand van meer dan 150 kilometer van de grens woonde. Nederland gedurende meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaand aan het begin van de dienstbetrekking in Nederland.

In de onderhavige zaak gaat het om CG Sopora die in 2012 in Nederland werkte voor een Nederlandse werkgever. De laatste twee jaar voordat hij in Nederland begon te werken, woonde hij in Duitsland, zij het op minder dan 150 kilometer van de Nederlandse grens. De belastingdienst weigerde in zijn geval de 30%-uitspraak.

Sopora heeft beroep aangetekend met het standpunt dat de weigering om de 30%-uitspraak te verlenen in strijd is met het recht van de Europese Unie. Aangezien het antwoord op die vraag onzeker was, heeft de Hoge Raad (nr. 12/05577, ECLI: NL: HR: 2013: 474) het Europese Hof van Justitie (hierna: het EU-Hof) om een prejudiciële beslissing verzocht. Het EU-Hof was van mening dat de huidige regeling in beginsel niet in strijd is met het EU-recht (nr. C-512/13, ECLI: EU: C: 2015: 108).

Het enkele feit dat in de 30%-regel limieten worden gecreëerd voor de afstand met betrekking tot de woonplaats van werknemers en het bedrag van de belastingvrijstelling, is op zichzelf niet discriminerend of in strijd met het vrije verkeer van werknemers. Dit is volgens het EU-Hof echter anders wanneer het gebruik van de 30%-uitspraak resulteert in een duidelijke systematische overcompensatie van de werkelijke extra territoriale kosten. Een nationale belastingrechter moet dit controleren, aldus de rechtbank.

Na het arrest van het EU-Hof heeft advocaat-generaal Niessen een aanvullende conclusie getrokken. De advocaat-generaal is de hoogste adviseur van de Hoge Raad. Hij geeft zijn mening over wat de Hoge Raad zou moeten beslissen. Op basis van onderzoek concludeert de advocaat-generaal dat de 30%-uitspraak niet systematisch en duidelijk tot overcompensatie leidt. De conclusie is dat het cassatieberoep van de heer Sopora door de Hoge Raad ongegrond moet worden verklaard. Dit zou betekenen dat het vereiste van 150 km afstand acceptabel is en niet in strijd met de EU-wetgeving.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts