Juridische vormen van zakendoen

U bent hier:

Er zijn twee soorten rechtsvormen:

 • Rechtsvormen waarbij geen rechtspersoon is betrokken. Uw volledige persoonlijke bezittingen zijn aansprakelijk voor verplichtingen. 
  - Eenmanszaak of freelancer
  - Vennootschap Onder Firma (VOF) of partnerschap onder gemeenschappelijke firma
  - Commanditaire Vennootschap (CV) voor commanditaire vennootschap
  - Maatschap of maatschap
 • Rechtsvormen waarbij wel een rechtspersoon betrokken is: u bent aansprakelijk voor de bedragen die u heeft geïnvesteerd. Net als een individu heeft een rechtsvorm met een rechtspersoon onafhankelijke rechten en plichten.
  - Besloten Vennootschap (BV) of besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
  - Vereniging of vereniging
  - Stichting of stichting 

Eenmanszaak

Er werken mogelijk meerdere mensen in uw bedrijf, maar u bent de enige eigenaar. Als eigenaar heeft u recht op de winst die uw bedrijf maakt.

Belastingen

Over de winst betaalt u inkomstenbelasting. Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op de zelfstandigenaftrek.

Aansprakelijkheid

Er is geen onderscheid tussen uw zakelijke en persoonlijke bezittingen. Als u zakelijke verplichtingen heeft, kunnen uw schuldeisers eisen dat u deze uit uw persoonlijke bezittingen betaalt. Als u persoonlijke verplichtingen heeft, kunnen uw schuldeisers een claim indienen op uw bedrijfsmiddelen.

Bent u getrouwd op grond van gemeentelijk vermogen, dan kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u getrouwd op basis van een huwelijkscontract, dan vallen de persoonlijke bezittingen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid. Bent u getrouwd op grond van gemeentelijk landgoed, dan kunt u alsnog een huwelijkscontract afsluiten. Vraag een notaris voor details.

Voor meer gedetailleerde informatie zie de pagina over freelancen.

Partnerschap onder gemeenschappelijke firma (VOF)

U runt een bedrijf met een of meer andere personen. Dit maakt je partners. Elke partner brengt geld, goederen en / of mankracht in het bedrijf. Een partnerschapscontract is niet verplicht, maar wel essentieel.

De overeenkomst vermeldt de duur van de commanditaire vennootschap, de bijdrage, de bevoegdheid, het winstaandeel en de regelingen voor het aftreden van de partners. Winsten worden toegekend volgens een formule in het partnerschapscontract. U kunt de notaris vragen het contract op te stellen of dit zelf doen met een modelcontract.

Belastingen

Over het algemeen beschouwt de Belastingdienst elke partner als zelfstandige ondernemer. Elke partner kan dus genieten van belastingaftrek voor zelfstandigen. Elke partner betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst. Bezoek de belastingdienst voor meer informatie.

Aansprakelijkheid

De partners zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de VOF. Bij onvoldoende vermogen van de maatschap kunnen crediteuren aanspraak maken op de persoonlijke vermogens van de partners in de VOF.

Bent u getrouwd op basis van gemeenschap van goederen, dan kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u getrouwd op basis van een huwelijksregeling, dan vallen de persoonlijke bezittingen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid.

Bent u getrouwd op basis van gemeenschap van goederen, dan kunt u alsnog een huwelijksregeling regelen. Vraag een notaris voor details.

Het man-vrouwbedrijf ('man-vrouw firma')

Twee gehuwde, samenwonende of geregistreerde partners die een bedrijf starten, kunnen met elkaar een VOF aangaan, het zogenaamde man-vrouwbedrijf. Willen ze allebei belastingaftrek voor zelfstandigen claimen, dan moeten ze binnen het bedrijf gelijke taken vervullen.

Het nadeel van de constructie van een man en vrouw is dat ze zowel hoofdelijk als hoofdelijk aansprakelijk zijn, zelfs als ze getrouwd zijn op basis van een huwelijksregeling.

Beperkt partnerschap

De commanditaire vennootschap (CV) is een bijzondere vorm van de commanditaire vennootschap (VOF). Er zijn twee soorten partners:

 • actieve partners 
 • beperkte of slapende partners.

De actieve partner is actief als ondernemer. De slapende partner blijft op de achtergrond en heeft de neiging het bedrijf te financieren. Hij heeft veel minder autoriteit en draagt minder risico. Hij mag niet optreden als actieve partner en zijn naam mag niet worden gebruikt in de naam van de maatschap.

Een commanditaire vennootschap heeft de neiging zich te ontwikkelen uit een eenmanszaak of een vennootschap onder firma wanneer een slapende partner het bedrijf betreedt om extra groei te financieren.

Een partnerschapsovereenkomst is niet verplicht, maar wel essentieel. De overeenkomst vermeldt de duur van de commanditaire vennootschap, de bijdrage, de bevoegdheid, het winstaandeel en de regelingen voor het aftreden van de twee soorten partners. U kunt de notaris vragen het contract op te stellen of dit zelf doen met een modelcontract.

Belastingen

Over het algemeen beschouwen de Belastingdienst actieve partners als zelfstandige ondernemers. Actieve partners kunnen dus profiteren van fiscale aftrekposten voor zelfstandigen, de fiscale pensioenreserve, de arbeidspartnertoeslag en ontslagvergoeding. Elke actieve partner betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst.

Als de slapende partner alleen kapitaal voor het bedrijf verstrekt zonder enige aansprakelijkheid jegens de zakelijke schuldeisers, beschouwt het nieuwe belastingstelsel de slapende partner niet als ondernemer. Het is van mening dat hij of zij een gezamenlijk recht heeft.

De ondernemer is de belastingplichtige voor wiens rekening het bedrijf wordt gerund en die het bedrijf rechtstreeks tot verplichtingen verplicht.

Aansprakelijkheid

De actieve partner is hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen van de onderneming. De slapende partner is niet aansprakelijk jegens derden. Zijn enige risico is het verliezen van het geld dat hij heeft geïnvesteerd.

Bent u getrouwd op grond van gemeentelijk vermogen, dan kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u getrouwd op basis van een huwelijkscontract, dan vallen de persoonlijke bezittingen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid.

Bent u getrouwd op grond van gemeentelijk landgoed, dan kunt u alsnog een huwelijkscontract afsluiten. Vraag een notaris voor details.

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon. Dit beperkt de risico's van aansprakelijkheid. Bij de oprichting moet een BV een aandelenkapitaal hebben. De hoogte van dit kapitaal is flexibel.

Het kapitaal is verdeeld in aandelen die niet vrij kunnen worden overgedragen (hoewel dit in de statuten kan worden aangepast). De aandelen staan op naam en u kunt ze niet zomaar verhandelen. Wanneer u een BV opricht, moet een notaris de statuten opstellen.

Belastingen

U heeft geen recht op belastingvermindering voor zelfstandigen. Over de winst wordt vennootschapsbelasting geheven; Over de salarissen van de managers wordt inkomstenbelasting geheven.

Als u meer dan 5% van de aandelen in een BV bezit, wordt u geacht een aanmerkelijk belang in de onderneming te bezitten. Het nieuwe inkomstenbelastingstelsel belast inkomsten uit een aanmerkelijk belang (zoals dividendbetalingen en winst uit de verkoop van aandelen) in box 2 tegen een tarief van 25%.

Aansprakelijkheid

De BV is een rechtspersoon. Schuldeisers kunnen in beginsel alleen aanspraak maken op het vermogen van de BV en niet op het vermogen van de bestuurder (s) of aandeelhouder (s). De aansprakelijkheid van aandeelhouders is beperkt tot het geïnvesteerde bedrag.

Zie Naamloze vennootschap voor meer informatie.

De maatschap

Ondernemers in de vrije beroepen (zoals artsen, advocaten en grafisch ontwerpers) zetten vaak een partnership op.

Het is raadzaam om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen waarin de rechten en plichten van de partners zijn vastgelegd.

Belastingen

Over het algemeen beschouwt de Belastingdienst elke partner als zelfstandige ondernemer. Elke partner heeft recht op de zelfstandigenaftrek. Elke partner betaalt inkomstenbelasting over zijn of haar deel van de winst.

Aansprakelijkheid

Er is geen afzonderlijk partnerschapskapitaal. Een partner kan in beginsel alleen namens hem verplichtingen aangaan jegens derden. De andere partners zijn niet hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen. Elke partner is echter aansprakelijk voor de partnerschapsverplichtingen.

Bent u getrouwd op grond van een gemeenschappelijke boedel, dan kunnen schuldeisers ook aanspraak maken op het vermogen van uw partner. Bent u getrouwd op basis van een huwelijkscontract, dan vallen de persoonlijke bezittingen van uw partner geheel of gedeeltelijk buiten de bedrijfsaansprakelijkheid.

Bent u getrouwd op grond van een gemeenschappelijke nalatenschap, dan kunt u alsnog een huwelijkscontract afsluiten. Vraag de notaris naar de details.

fundament

Een stichting is een rechtspersoon zonder leden die is opgericht met een bepaald kapitaal om een in de statuten vastgelegd doel te bereiken. Stichtingen hebben doorgaans idealistische of sociale doelstellingen. Een stichting mag winst maken, maar er zijn beperkingen op de manier waarop de winst kan worden toegewezen. Daarom zijn de stichting en de vereniging niet de ideale rechtsvorm om een bedrijf te starten.

Belastingen

Als een stichting een bedrijf runt, moet ze vennootschapsbelasting betalen over de winst. Beslissen of er wel of geen omzetbelasting (BTW) moet worden betaald, kan behoorlijk complex zijn.

Aansprakelijkheid

De beheerders van een stichting zijn in principe niet aansprakelijk voor verplichtingen. Als de stichting echter een bedrijf runt, kunnen de managers onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

Vereniging

Een vereniging is een samenwerking tussen twee of meer personen (leden) die een bepaald doel willen realiseren. Een vereniging mag winst maken, maar de winst moet worden gebruikt voor het gemeenschappelijke doel. Het doel mag niet zijn het verstoren van de openbare orde of het ter discussie stellen van de openbare moraal. Winsten mogen niet onder de leden worden verdeeld.

Er zijn twee soorten associaties:

 • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid: de vereniging is opgericht met statuten opgesteld door een notaris. De vereniging moet ingeschreven zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Verenigingen met beperkte bevoegdheid volgens de wet: de statuten worden niet opgesteld door een notaris. De verenigingen kunnen zich inschrijven in het handelsregister, maar dit is niet verplicht.

Belastingen

Een vereniging die een bedrijf runt, betaalt vennootschapsbelasting over de winst. Beslissen of er wel of geen omzetbelasting (BTW) moet worden betaald, kan behoorlijk complex zijn.

Aansprakelijkheid

Zodra een vereniging met volledige bevoegdheid is ingeschreven in het handelsregister, zijn de leidinggevenden en leden niet aansprakelijk voor verplichtingen. Zodra een vereniging met beperkte bevoegdheid is ingeschreven in het handelsregister, zijn de leidinggevenden en de vereniging hoofdelijk aansprakelijk voor de door de leidinggevenden gesloten overeenkomsten. Als de vereniging niet is geregistreerd, zijn de leidinggevenden hoofdelijk aansprakelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Expatax can help you with the:

Recent posts