Inkomsten uit aanmerkelijk belang: box 2

Inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een bedrijf, inclusief vermogenswinsten of -verliezen, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en worden belast tegen een tarief van 25%.

Een belastingplichtige wordt geacht een aanmerkelijk belang te hebben in een onderneming indien hij, hetzij alleen, hetzij samen met zijn of haar partner, direct of indirect 5% van het geplaatste kapitaal bezit. Indien de vennootschap verschillende aandelenklassen heeft uitgegeven, bestaat er ook een aanmerkelijk belang indien de belastingplichtige, alleen of samen met zijn of haar partner, meer dan 5% van het geplaatste kapitaal van een bepaalde aandelenklasse bezit. Indien de belastingplichtige een aanmerkelijk belang heeft in een onderneming, worden winstbewijzen die door die onderneming zijn uitgegeven en die direct of indirect door hem of haar worden gehouden, alleen of samen met zijn of haar partner, geacht deel uit te maken van het aanmerkelijke belang.

Dividenden en meerwaarden verkregen uit de vervreemding van aandelen worden belast tegen een evenredig tarief van 25% in de inkomstenbelasting. In geval van kapitaalverlies kan 25% van dat verlies worden verrekend met de belasting die anders verschuldigd zou zijn. Daartoe is een soortgelijke regeling van toepassing als voor verrekening van verliezen. Als de belastingplichtige emigreert, wordt het aanmerkelijk belang geacht vervreemd te zijn. De verschuldigde belasting wordt echter niet geïnd zolang het aanmerkelijk belang niet wordt vervreemd. Na het verstrijken van 10 jaar wordt de rest van de belasting die wordt geheven wegens de veronderstelde vervreemding op het moment van emigratie, gratie verleend.

Voor niet-ingezetenen is het inkomen uit aanmerkelijke belangen slechts aan belasting onderworpen in geval van een aanmerkelijk belang in een in Nederland gevestigde vennootschap. Met betrekking tot niet-ingezetenen wordt een vennootschap ook geacht inwoner van Nederland te zijn indien zij de laatste tien jaar gedurende ten minste vijf jaar in Nederland heeft verbleven. Met betrekking tot niet-ingezetenen wordt het aanmerkelijk belang geacht vervreemd te zijn ingeval de plaats van de werkelijke leiding van de vennootschap van Nederland naar elders is verplaatst.