Algemeen nieuws

Veelgestelde vragen over de financiële maatregelen die de Nederlandse regering neemt om de werkgelegenheid tijdens de Corona-crisis op peil te houden - Update 17 maart 2020

Samenwerken

Welke fiscale maatregelen neemt de overheid voor ondernemers?  

Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen voor belastingschulden. Na ontvangst van het verzoek stopt de Belastingdienst met de herstelmaatregelen. Individuele beoordeling van het verzoek zal later plaatsvinden. De gebruikelijke uitstelvereisten blijven bestaan. Een verklaring van een "derde deskundige" hoeft echter niet onmiddellijk te worden ingediend bij uitstel van betaling. De ondernemer doet hier langer over. Om ondernemers tegemoet te komen, zal de Belastingdienst een boete wegens te late of te late betaling achterwege laten of ongedaan maken.

Om ervoor te zorgen dat ondernemers eenvoudig uitstel van betaling kunnen aanvragen, verlaagt het kabinet vanaf 23 maart 2020 de incasso-rente tijdelijk van 4% naar 0.01%. Deze tariefverlaging geldt voor alle belastingschulden. 

Daarnaast wil het kabinet ook het belastingtarief - dat wordt berekend als een aanslag te laat kan worden vastgesteld - voor alle belastingen tijdelijk verlagen naar 0,01%. Dit wordt aangepast zodra dit technisch mogelijk is. Dit betekent dat de tijdelijke verlaging per 1 juni 2020 ingaat, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor inkomstenbelasting gaat de verlaging van het belastingtarief in per 1 juli 2020. (Dit tarief is nu 8% voor vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen).

Ik verwacht minder winst te maken vanwege het coronavirus, kan ik mijn voorlopige belastingaangifte nog wijzigen?  

Ondernemers die voor 2020 een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat ze direct minder belasting betalen. Ondernemers die dit jaar geen winst meer verwachten, ontvangen de belasting die ze dit jaar al hebben betaald. 

Hoe vraag ik uitstel van betaling aan bij de belastingdienst?    

Voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting / btw en loonheffing kunt u een bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Stuur hiervoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraag je om uitstel van betaling en leg je uit hoe je in betalingsproblemen bent geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De herstelmaatregelen worden dan stopgezet. U hoeft geen boete te betalen voor het niet op tijd betalen van btw of loonbelasting. Op de website van de Belastingdienst leest u welke andere voorwaarden hiervoor gelden.

Hoe kan ik mijn voorlopige aanslag verlagen? 

Verwacht u door de corona-uitbraak een lagere winst en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag hiervoor uw inkomen.

Welke Europese en internationale financiële maatregelen worden er genomen?   

 • De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) aangekondigd van 37 miljard EUR voor alle EU-lidstaten. Dit geld gaat naar de gezondheidszorg, het MKB en de arbeidsmarkt.
 • Normaal gesproken mag het begrotingstekort van een land niet meer bedragen dan 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en mag de staatsschuld niet hoger zijn dan 60 procent van het bbp. Deze Europese begrotingsregels worden nu minder strikt toegepast. Dit geeft landen meer ruimte om financiële steunmaatregelen te nemen. 
 • De Europese staatssteunregels worden tijdelijk versoepeld, zodat landen bedrijven gemakkelijker kunnen ondersteunen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zullen flexibeler omgaan met bijvoorbeeld de financiële buffervereisten waaraan banken moeten voldoen. Op deze manier kunnen deze banken hun rol als financiers van de economie blijven spelen. Banken kunnen goedkoper geld lenen van de ECB, die ze vervolgens weer aan hun klanten kunnen lenen.
 • Tot eind dit jaar koopt de ECB nog eens 120 miljard euro aan obligaties. Dit zijn grotendeels bedrijfsobligaties. Dit maakt het voor bedrijven goedkoper om geld te lenen, zodat ze kunnen blijven investeren.
 • De Europese Investeringsbankgroep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering verstrekken ter ondersteuning van bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus.
 • De EIB zal de bestaande middelen gebruiken om geld beschikbaar te stellen aan bedrijven in de gezondheidszorg die noodinfrastructuur nodig hebben of vaccins tegen het coronavirus ontwikkelen. 
 • Het IMF heeft op korte termijn financiering van 50 miljard $ beschikbaar die snel kan worden geleend van landen die zijn getroffen door het coronavirus.
 • De Wereldbank stelt versneld $ 14 miljard beschikbaar. Dit geld is bedoeld om de gezondheidszorg en het bedrijfsleven in de getroffen landen te ondersteunen. 
 • Bovendien blijven het IMF en de Wereldbank de wereldwijde economische situatie volgen en staan zij paraat om indien nodig meer bijstand te verlenen.
 • De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling en de Aziatische Ontwikkelingsbank stellen middelen ter beschikking om klanten te helpen met financiering. Het betreft voornamelijk producenten en distributeurs van medicijnen en medische producten. 

Moet ik als ondernemer toeristenbelasting blijven betalen?    

Gemeenten heffen toeristenbelasting voor ondernemers in de woonsector. Veel gemeenten heffen deze belasting via een voorlopige aanslag. Veel gemeenten overwegen om de inning van toeristenbelasting stop te zetten om ondernemers te huisvesten. Dit kan in deze moeilijke tijden leiden tot financiële verlichting voor ondernemers. Het kabinet overlegt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten hoe deze maatregel door gemeenten kan worden uitgevoerd. U kunt contact opnemen met uw gemeente over de maatregelen die zij op dit gebied neemt of raadpleeg de website van uw gemeente. 

Wat doet het kabinet voor freelancers?     

Er komt een tijdelijke voorziening van minimaal drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbare onderneming die tijdelijk in moeilijkheden verkeren, waaronder zelfstandigen. Dit is gebaseerd op het Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), maar op enkele punten zijn de voorwaarden tijdelijk versoepeld. Steun kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende verblijfsvergoeding en / of een werkkapitaallening. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen die een beroep willen doen op de regeling kunnen hiervoor contact opnemen met de gemeente waar ze zijn ingeschreven. Door de bijzondere situatie is de regeling op de volgende punten versoepeld:

 • De levensvatbaarheidstest wordt niet toegepast, wat betekent dat aanvragen snel kunnen worden verwerkt. 
 • Dit biedt inkomenssteun voor levensonderhoud binnen een periode van 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden. Daarnaast kunnen voorschotten worden gebruikt.
 • De inkomenssteun voor levensonderhoud hoeft later niet te worden terugbetaald. Er is geen asset- of partnertest in deze tijdelijke regeling. 
 • Bij toekenning van een werkkapitaallening wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting erkend. 
 • Bij het verstrekken van een werkkapitaallening wordt een lagere rente gehanteerd dan in de Bbz.

De Working Time Reduction (wtv) -regeling is stopgezet als 'corona-maatregel'. Welke maatregel zal het vervangen?    

Het kabinet introduceert de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NU). Momenteel vindt overleg plaats met UWV over de uitvoering van deze regeling. De belangrijkste kenmerken van dit schema zijn echter al bekend (zie hieronder). 

Waarom is de regeling voor arbeidstijdverkorting als maatregel stopgezet?    

 • De uitbraak van het Corona-virus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekende oproep voor de werktijdverkorting voor werkgevers. 
 • Deze regeling is niet toegesneden op de verstrekkende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. 
 • Het kabinet wil meer werkgevers financieel compenseren en dat sneller dan onder de ingetrokken WTV-regeling en doet dit via de nieuwe toeslagregeling.

Kan ik nog steeds een werktijdverkorting aanvragen?    

Nee dat is niet meer mogelijk.  

Hoe lang blijft mijn huidige werktijdverkorting van kracht? En als ik moet vernieuwen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere afspraak is?    

Als je al een opdracht voor arbeidsduurvermindering hebt gekregen, blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de arbeidsduurverminderingsvergunning en daarna verlenging wilt, moet je gebruik maken van de nieuwe regeling.

Ik heb een aanvraag ingediend voor werktijdvermindering via de speciale website, maar heb nog geen antwoord ontvangen. Moet ik daar op wachten, moet ik zelf iets doen? Hoe gaat het?  

U krijgt hiervan bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken WTV-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe toeslagregeling. Er wordt om aanvullende informatie gevraagd. 

Wat houdt de nieuwe regeling voor de vergoeding van arbeidskosten in?  

 • Behalve de vrijstelling van werktijdverkorting en de WW-uitkering komt er een nieuwe regeling.
 • Werkgevers kunnen een substantiële bijdrage in de loonkosten aanvragen en een voorschot van UWV ontvangen.
 • Zo kunnen ze werknemers blijven betalen met een vast en flexibel contract.
 • De toeslag kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Welke voorwaarden gelden om in aanmerking te komen voor een vergoeding van arbeidskosten?  

 • Bij de aanvraag verbindt de werkgever zich bij voorbaat tot de verplichting om geen ontslag op grond van economische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode dat de vergoeding wordt ontvangen.
 • De aanvrager verwacht een verwacht omzetverlies van ten minste 20%;
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, welke eenmaal met nog eens 3 maanden kan worden verlengd (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling beoogt omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de loonkostenvergoeding is afhankelijk van de omzetdaling, tot 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen de omzetdaling en het bedrag van de vergoeding uitkomt:
  • bij verlies van 100% van de omzet bedraagt de vergoeding 90% van het salaris van een werkgever;
  • bij verlies van 50% van de omzet bedraagt de vergoeding 45% van het salaris van een werkgever;
  • bij verlies van 25% van de omzet bedraagt de vergoeding 22.5% van het salaris van de werkgever.
 • UWV zorgt op basis van uw aanvraag voor een voorschot van 80% van de verwachte bijdrage.
 • Vervolgens wordt bepaald wat de daadwerkelijke omzetdaling is geweest. 
 • Voor aanvragen die het te bepalen bedrag van de vergoeding overschrijden, is een accountantsverklaring vereist.
 • Bij definitieve vaststelling van de uitkering zal er nog een aanpassing plaatsvinden als de loonsom is verlaagd.

Wanneer kan ik de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging aanvragen voor behoud van baan?  

U kunt het nog niet indienen (situatie op 24 maart). De Nederlandse regering werkt er hard aan om dit zo snel mogelijk te veranderen. De exacte datum wordt zo snel mogelijk bekend gemaakt. De periode waarover u een premie kunt ontvangen, is niet afhankelijk van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart komt voor vergoeding in aanmerking.

Hoe dien ik een aanvraag in voor de nieuwe compensatieregeling?  

U kunt de aanvraag indienen bij UWV.

Kan ik ook een loonkostenvergoeding aanvragen voor werknemers met een flexibel contract?  

Ja, dat is mogelijk. De nieuwe toeslagregeling geldt ook voor de loonkosten voor werknemers voor wie de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft. Denk aan medewerkers met een oproepcontract. Uitzendbureaus kunnen ook een vergoeding voor loonkosten aanvragen voor uitzendkrachten die voor hen werken. Dit stelt bedrijven in staat deze moeilijke periode te overbruggen zonder dergelijk personeel te moeten laten gaan. 

Kan ik een WTV-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan Corona?    

Nee, de WTV-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan het uitbreken van het COVID-19 coranavirus moet u gebruik maken van de nieuwe regeling. 

Wat houdt de BMKB-regeling in en waaruit bestaat de aangekondigde verlenging?  

Het Ministerie van Economische Zaken staat garant voor leningen aan ondernemers via de BMKB, zodat zij gemakkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen terecht bij geldschieters, zoals banken. In de reguliere regeling betreft de garantielening 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De overheidsgarantie bedraagt 90% van dit garantiekrediet. 

Met deze versoepelingsmaatregel wordt het bedrag van de borg in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Hierdoor kunnen banken gemakkelijker en sneller krediet verstrekken en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder meer geld te lenen. Daarnaast wordt de regeling verder uitgebouwd ten opzichte van de vorige bekendmaking (donderdag 12 maart 2020) en is deze ook van toepassing op het overbruggen van leningen en rekening-courantkredieten met een looptijd van maximaal twee jaar.

Waar kan de BMKB voor worden gebruikt?    

De BMKB kan door bedrijven worden gebruikt voor het overbruggen van krediet of het verhogen van hun rekening-courantkrediet, of het bedrag dat ze mogen 'overdrijven'. De uitbreiding is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die door het coronavirus inkomsten of productie mislopen. Denk aan horecaondernemers en hun leveranciers, een reisbureau, maar ook bedrijven die geen grondstoffen meer uit het buitenland kunnen halen. Informatie is verkrijgbaar bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Waar en hoe kan ik de BMKB-regeling aanvragen bij mijn bedrijf?        

De BMKB-aanvraag loopt via de erkende financier, in dit geval vooral de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de RVO-website. Banken kunnen de uitgebreide BMKB aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers rapporteren aan hun geldschieter. Informatie is verkrijgbaar bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, 0800 - 2117.

Geldt de verlenging van de Garantie voor MKB-leningen (BMKB) ook voor freelancers?    

Ja. Zelfstandigen kunnen de BMKB gebruiken als ze een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, VOF's en BV's. Zelfstandigen hebben echter doorgaans minder behoefte aan financiering en maken er daarom minder gebruik van. Lees meer over de economische maatregelen van het kabinet ten aanzien van het coronavirus.

Vallen groepen buiten de BMKB-regeling? Zo ja, aan welke regelingen kan deze claim worden gemaakt?    

De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die onder de MKB-definitie vallen. Grote bedrijven zijn uitgesloten, evenals natuurlijke personen. Ook bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelstellingen zijn uitgesloten van de garantieregeling, zoals landbouw, visserij, openbare gezondheidszorg, bedrijven in de financiële sector en onroerend goed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Garantie van Landbouwkredieten MKB (BL) uitkomst bieden. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit garandeert daarmee de kredieten van agrarische ondernemers.  

De andere sectoren hebben hun eigen samenstelling van ondersteunende instanties / regelingen. Informatie hierover kunt u opvragen bij het KvK-adviesteam via het gratis telefoonnummer 0800-2117.

Waar kan ik als eigenaar van een klein bedrijf krediet aanvragen?  

De BMKB-regeling is aangepast en ook kredietverstrekker Qredits heeft een tijdelijke crisismaatregel geopend waarbij lagere rente in rekening wordt gebracht en uitstel van aflossingsverplichtingen wordt aangeboden aan kleine ondernemers. De overheid ondersteunt Qredits financieel met een extra bedrag tot € 6 miljoen om de lagere rente te kunnen aanbieden. De opening van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. 

Wat is Qredits?    

Qredits levert microkredieten aan start-ups en kleine bedrijven. Als basis heeft het een ideaal doel en een aanpak die fundamenteel anders is dan die van reguliere banken, onder meer met bijzondere persoonlijke aandacht voor ondernemers en de ontwikkeling van het businessplan. 

Welke afspraken zijn er voor (middel) grote bedrijven?    

Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus, maar ook grote bedrijven. Ze hebben meestal meer buffers om de eerste effecten op te vangen, maar ze lopen ook tegen grenzen aan. Daarom kunnen zij een beroep doen op de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Het kabinet biedt alle garantieruimte die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief voldoende financiering kunnen blijven verkrijgen. 

Het garantiebudget van de GO wordt fors verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook de maximale garantie per bedrijf wordt fors verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds waren tijdens de financiële crisis even hoog. Deze verhogingen creëren ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Ondernemers kunnen op de gebruikelijke manier rapporteren aan hun financier.

Met wie kan ik contact opnemen als ik de GO wil gebruiken?     

De GO loopt via geaccrediteerde financiers, in dit geval de bank. De geaccrediteerde financiers staan vermeld op de RVO-website. Deze uitbreidingen worden binnen een week uitgevoerd.

Zijn er specifieke regels voor sectoren die meer worden getroffen door het coronavirus dan andere?    

Voor de bijdrage in de vorm van een donatie voor de eerste noodsituatie komt er een calamiteitenteller voor ondernemers die direct door de overheid zijn genomen om de corona-crisis te bestrijden en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit omvat in het bijzonder eet- en drinkgelegenheden en andere vestigingen die gedwongen worden hun activiteiten grotendeels stop te zetten, zoals schoonheidssalons en anderen die door de vereiste afstand van 1,5 meter in moeilijkheden kunnen komen. Ze zien hun inkomen grotendeels dalen, terwijl hun vaste lasten voortduren en in veel gevallen hun uitgaven al zijn gedaan. Bovendien is dit inkomen moeilijk in te halen als de COVID-19-uitbraak voorbij is.

De vergoeding moet nog verder worden uitgewerkt. Dit is een eenmalig vast bedrag van € 4.000, - voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor bedrijven die qua type en sector voldoen aan bovenstaande voorwaarden. De voorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Indien nodig worden deze voorwaarden altijd geactualiseerd.

Waarom slechts een bedrag van 4.000 euro per bedrijf? Is er per bedrijf niet veel meer nodig?    

Het noodpakket bestaat allereerst uit generieke maatregelen op het gebied van arbeidskosten en liquiditeitssteun. Daarnaast is er dit noodpakket voor ondernemers die rechtstreeks worden getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de corona-crisis. Snelheid is van het grootste belang, daarom heb ik gekozen voor een eenvoudig ontwerp met een vast bedrag. 

Bedrijven in welke sectoren ontvangen dit bedrag?    

Het betreft sectoren die door overheidsmaatregelen zijn genomen om het coronavirus te beperken. Het gaat met name om eet- en drinkgelegenheden en andere vestigingen die de meeste van hun activiteiten moeten staken, zoals schoonheidssalons en anderen die in de problemen kunnen komen door de vereiste afstand van 1,5 meter. De voorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Indien nodig worden de voorwaarden geactualiseerd. 

Waar kunnen bedrijven een aanvraag indienen en vanaf wanneer?    

Vanavond is bij de RvO een informatiebalie geopend met het volgende speciale telefoonnummer: 088-0422500. Momenteel wordt gewerkt aan de precieze uitvoering.

Welke maatregelen worden er genomen voor de culturele sector?    

De overheid is in overleg met de culturele sector. De gevolgen van het coronavirus voor deze sector zijn aanzienlijk. Er wordt besproken welke algemene maatregelen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is voor zelfstandigen en instellingen, gesubsidieerd en commercieel.

Wat houdt de MKB-regeling voor landbouwleningen (BL) in voor land- en tuinbouwbedrijven?   

De land- en tuinbouwsector wordt nationaal en internationaal geconfronteerd met een dalende vraag naar hun producten. Hierdoor staan prijzen onder druk of kunnen (veelal bederfelijke) producten niet worden verkocht. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in financiële moeilijkheden komen. Daarom is er in het kader van de Garantieregeling voor landbouwleningen voor KMO's (BL) een tijdelijke gunstiger garantie voor werkkapitaal.

Wanneer verwacht u de regeling te kunnen openen?    

Landbouwondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de uitbraak van Covid-19 kunnen vanaf woensdag 18 maart 2020 werkkapitaalleningen aanvragen bij hun bank. 

Waarom werd het MKB-landbouwkredietgarantiestelsel (BL) niet gelijktijdig geopend met de uitbreiding van de BMKB voor kmo's die door corona-problemen worden getroffen?    

De garantie voor landbouwleningen (BL) is een andere regeling die ook onder een ander kader voor staatssteun valt. Hiervoor moest het nodige geregeld worden. 

Welk bedrag stelt de overheid beschikbaar voor de MKB-garantielening (BL)?    

LNV-garanties en banken kunnen hiermee enkele tientallen miljoenen werkkapitaal verstrekken. 

Wie kan de regeling gebruiken?     

De Garantie voor landbouwleningen (BL) is beschikbaar voor primaire landbouwbedrijven.

Staat het ook open voor vissers?    

De visserijsector kan momenteel de garantie voor landbouwleningen (BL) niet gebruiken. Samen met de sectoren houdt het ministerie de gevolgen van het coronavirus nauwlettend in de gaten, zodat we tijdig de nodige en passende maatregelen kunnen nemen. 

Is deze maatregel voldoende om te voorkomen dat landbouwbedrijven omvallen?    

Op basis van de nu beschikbare informatie helpt deze regeling de liquiditeitsproblemen van fundamenteel gezonde bedrijven te overbruggen.

Welke andere aangekondigde economische maatregelen kunnen boeren, tuinders (en vissers) gebruiken?    

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen opgesteld, zoals een verzoek om arbeidstijdverkorting en fiscale regelingen. Ook agrarische ondernemers kunnen hiervan gebruik maken.  

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *