EU-regelgeving betreffende facturen

A. Verplichting om factuur uit te reiken

Elke belastingplichtige zorgt ervoor dat een factuur of een ander document dat als factuur dient, hetzij door hemzelf, hetzij door een derde namens hem en namens hem wordt afgegeven met betrekking tot goederen en diensten die hij aan een ander heeft geleverd of verleend. belastingplichtige of aan een niet-belastingplichtige rechtspersoon.

Elke belastingplichtige draagt er eveneens zorg voor dat een factuur of een ander als factuur dienend document wordt afgegeven, hetzij door hemzelf, hetzij door een derde, namens hem en namens hem, met betrekking tot enige betaling die aan hem is gedaan vóór levering van goederen en met betrekking tot enige betaling op rekening die hem is gedaan door een andere belastingplichtige of door een niet-belastingplichtige rechtspersoon voordat de dienstverrichting is voltooid.

Alle credit- en debetnota's moeten worden behandeld als facturen en moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Er kunnen samenvattende facturen worden opgesteld, op voorwaarde dat dit ten minste eenmaal per maand gebeurt.

Facturen kunnen op naam van een belastingplichtige worden opgesteld door een derde of door zijn klant, op voorwaarde dat er vooraf een uitdrukkelijke overeenkomst tussen beide partijen bestaat, waarnaar kan worden verwezen indien de belastingdienst daarom verzoekt, en op voorwaarde dat er een regeling bestaat voor de expliciete of impliciete aanvaarding van elke factuur door de belastingplichtige die de handeling uitvoert.

B. Vereistenfactuur

De volgende verklaringen zijn vereist voor btw-doeleinden op facturen afgegeven onder a):

 • Uitgavedatum;
 • een volgnummer, gebaseerd op een of meer reeksen, dat de factuur uniek identificeert;
 • het btw-nummer van de belastingplichtige en - in het geval van een zakelijke klant binnen de EU - ook het btw-nummer van de klant;
 • volledige naam en adres van de belastingplichtige en zijn klant;
 • beschrijving van de goederen of diensten;
 • hoeveelheid geleverde goederen of, indien nodig, geleverde diensten;
 • datum van levering van goederen of verlening van diensten;
 • plaats van levering van goederen of verlening van diensten;
 • belastbaar bedrag per tarief;
 • BTW-tarief;
 • Te betalen btw-bedrag;
 • totaal te betalen bedrag;
 • wanneer het een vrijstelling of nulbelastingtarief betreft, verwijzing naar de bepaling die de vrijstelling rechtvaardigt;

  en in uitzonderlijke gevallen:
 • indien het gaat om de levering van nieuwe vervoermiddelen, de in artikel 28 bis, lid 2, genoemde gegevens;
 • indien de margeregeling wordt toegepast, verwijzing naar artikel 26 of 26 bis;
 • indien de bepalingen van artikel 28 quater, E, lid 3, worden toegepast, een expliciete verwijzing naar die bepaling en het identificatienummer voor de belasting over de toegevoegde waarde waaronder de belastingplichtige de intracommunautaire verwerving en de daaropvolgende levering van goederen en het nummer waarmee de persoon aan wie deze levering wordt gedaan, wordt geïdentificeerd voor belastingdoeleinden.

Als de factuur naar een zakelijke klant in de EU wordt gestuurd, moet er een aanvullende opmerking op de factuur worden geplaatst:

 • als een dienst wordt verleend en het 0%-tarief van toepassing is, vermeld dan “artikel 44 van de EU-btw-richtlijn; BTW verschuldigd door de ontvanger van de dienst ”;
 • als goederen worden geleverd en het 0%-tarief van toepassing is, vermeld dan "BTW vrijgesteld, EG-levering artikel 138 van de EU-btw-richtlijn".
 • Als goederen worden uitgevoerd naar een land buiten de EU, vermeld dan op de factuur: "Nul btw-tarief is van toepassing, export".

De EU-lidstaten stellen geen voorwaarden aan de ondertekening van facturen.

De EU-lidstaten aanvaarden dat de op de factuur vermelde bedragen in elke valuta kunnen worden vermeld, op voorwaarde dat het te betalen belastingbedrag in de nationale valuta wordt omgezet.

C. Papieren of elektronische factuur

Facturen die op grond van punt a) zijn opgesteld, kunnen op papier worden verzonden of, behoudens kennisgeving van de klant voorafgaand aan de transactie, langs elektronische weg.

De authenticiteit van de oorsprong en integriteit van de inhoud van langs elektronische weg verzonden facturen moet worden gegarandeerd door middel van een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 2, lid 2, van Richtlijn 1999/93 / EG van het Europees Parlement en de Raad .

D. Opslag van facturen

Iedere belastingplichtige draagt zorg voor de opslag van de door hemzelf of door een derde namens hem en namens hem verstrekte facturen, samen met die van alle facturen die hij heeft ontvangen.

De lidstaten stellen de periode vast gedurende welke belastingplichtigen die op hun grondgebied werkzaamheden uitoefenen, onderworpen zijn aan deze opslagverplichting en stellen de Commissie daarvan in kennis.

De opslag mag op elke plaats en op elk medium plaatsvinden, op voorwaarde dat de belastingplichtige te allen tijde en zonder vertraging toegang heeft tot alle opgeslagen informatie en dat de integriteit en leesbaarheid van de gegevens gedurende de gehele opslagperiode worden gegarandeerd. Elke factuur die langs elektronische weg wordt verzonden, wordt samen met de geavanceerde elektronische handtekening ervan elektronisch opgeslagen.

E. Elektronische factuur

Voor de toepassing van de punten c) en d) wordt onder "verzending en opslag van facturen" langs elektronische weg verstaan: verzending en opslag met gebruikmaking van elektronische apparatuur voor verwerking (met inbegrip van digitale compressie) en opslag van gegevens, met gebruikmaking van draden, radiotransmissie, optische technologieën of andere elektromagnetische middelen.

Deel dit artikel:

Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op linkedin

gerelateerde berichten