Bedrijf

Verduidelijking van boetes voor illegaal werk

Illegaal werk in Nederland

Voor mensen met de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een van de landen van de Europese Economische Ruimte (maw de landen van de Europese Unie plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) en Zwitserland is werken in Nederland vrij toegestaan. In deze landen is het vrije verkeer van werknemers van toepassing.

De Arbeidswet Vreemdelingenwet (“Wav”) verbiedt werkgevers en particulieren om buitenlandse werknemers die geen vrije toegang hebben tot de Nederlandse arbeidsmarkt te laten werken zonder geldige arbeidskaart of gecombineerde verblijfs- en arbeidskaart. De Inspectie SZW controleert of deze verboden worden nageleefd en legt boetes op als er illegaal werk wordt geconstateerd.

De standaard boetebedragen zijn:

Overtreder

Natuurlijke persoon die een huishouden of persoonlijke service heeft verleend
Natuurlijk persoon, handelend vanuit kantoor, beroep of bedrijf
Stichting of vereniging met een doelstelling van algemeen belang
Daadwerkelijke manager die het verboden gedrag leidde
Andere rechtspersonen

Strafbedrag

€ 2,000
€ 4,000
€ 4,000
€ 6,000
€ 8,000

De boete kan onder meer worden verhoogd met 50% in de volgende situaties:

  • De werkgever heeft de voorschriften bewust omzeild;
  • Bij het strafbare feit zijn drie of meer vreemdelingen betrokken, of personen van wie de identiteit niet zeker is;
  • De overtreding is begaan door een rechtspersoon of gelijkwaardig, van wie een wettelijke vertegenwoordiger voorheen de rechtsvertegenwoordiger was van een andere rechtspersoon of gelijkwaardig, voor wie een overtreding van de arbeidswet vreemdelingen is vastgesteld, en waarvan de bedrijfsactiviteiten en de locatie waar of van waaruit het werk wordt uitgevoerd is gelijk gebleven.
  • In de vijf jaar voorafgaand aan de overtreding is eerder een overtreding van de Arbeidswet Vreemdelingenzaken geconstateerd bij de werkgever of de leidinggevende.

Afhankelijk van de situatie kan er geen boete worden opgelegd, maar volstaat een waarschuwing. De stap naar het opleggen van een boete is echter klein.

Belang voor de praktijk 

Wanneer personeel van een andere organisatie werkzaamheden voor u verricht, krijgt u mogelijk te maken met een boete op basis van de Wav als er illegale arbeid wordt aangetroffen. Deze boete geldt ook als u medewerkers van een uitzendbureau met een keurmerk van Stichting Arbeidsnormen (NEN) inschakelt. De boete wordt dan verlaagd naar 25%, maar dat is nog steeds aanzienlijk. Het advies is om van tevoren maatregelen te nemen om illegaal werk te voorkomen en mocht het onverhoopt toch gebeuren, zorg dan dat je de juiste maatregelen hebt genomen om een boete te verzachten door hopelijk 100%.

Similar Posts

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *