BSN: Burgerservicenummer - uw Nederlandse belastingidentificatienummer

Wat is een BSN?

Het burgerservicenummer - in het Nederlands geschreven als Burgerservicenummer of BSN - is een uniek persoonlijk ID-nummer van elke burger die is ingeschreven in het bevolkingsregister (Basisregistratie Personen) bij de gemeente. Het burgerservicenummer is de opvolger van het 'SoFi'-nummer. Het burgerservicenummer wordt gebruikt door alle overheidsorganisaties. Het burgerservicenummer maakt het gemakkelijker en betrouwbaarder om met persoonsgegevens door de overheid om te gaan.

Wanneer heb ik recht op een BSN?

Bij inschrijving in het bevolkingsregister (Basisregistratie Personen) bij de gemeente krijgt u automatisch een burgerservicenummer.

Hoe verkrijg ik een BSN?

Op 26 november 2007 is het sofinummer van iedereen die bij de gemeente is ingeschreven in het bevolkingsregister (Basisregistratie Personen) automatisch omgezet in een burgerservicenummer. Vanaf die datum krijgt iedereen die zich bij de gemeente inschrijft een burgerservicenummer. Dit merkt u bijvoorbeeld als u uw pasgeboren kind inschrijft bij de gemeente. Mensen die een sofinummer hebben, maar niet bij de gemeente staan, behouden hun sofinummer.

BSN na inschrijving als niet-ingezetene

Komt u naar Nederland om te werken of studeren voor minder dan 4 maanden? U kunt zich dan inschrijven als niet-ingezetene in de BRP (ook wel bekend als RNI, de inschrijving van niet-ingezetenen). Na inschrijving bij de RNI ontvang je een uittreksel met je burgerservicenummer (BSN). Voor uw contact met de Nederlandse overheid heeft u in de meeste gevallen het burgerservicenummer nodig. Bijvoorbeeld voor zorg of belastingen.

BSN voor AOW-uitkering in het buitenland

Wilt u een AOW-uitkering aanvragen vanuit het buitenland en heeft u nog geen burgerservicenummer? Dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ervoor dat u als niet-ingezetene in de BRP staat ingeschreven en een burgerservicenummer krijgt. Hiervoor kunt u vanuit het buitenland contact opnemen met de SVB. Hiervoor hoeft u niet naar Nederland te reizen.

Vraag een BSN aan voor een buitenlandse partner

Woon je in het buitenland en wil je een toeslag aanvragen of wijzigen? Maar uw toeslagpartner heeft geen burgerservicenummer? Vul dan het aanvraagformulier burgerservicenummer voor toelagepartner (buitenland) in. Met dit formulier kunt u geen burgerservicenummer voor uw kinderen aanvragen. Deze krijgt u als u kinderbijslag aanvraagt bij de SVB.

BSN verloren?

U vindt uw burgerservicenummer onder andere op de volgende documenten:

 • uw Nederlands paspoort
 • uw Nederlands rijbewijs
 • uw Nederlandse identiteitskaart
 • de declaratiebrief die u van de belastingdienst ontvangt
 • een aanslag (bijvoorbeeld inkomstenbelasting) die u van de belastingdienst ontvangt
 • Staat uw burgerservicenummer niet op uw identiteitsbewijs? U vindt ook uw burgerservicenummer in Mijn Overheid. Je moet eerst inloggen met je DigiD.

Of vraag uw burgerservicenummer aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet een geldig identiteitsbewijs tonen voordat uw gemeente uw burgerservicenummer verstrekt.

Voorbeelden van vragen beantwoord in onze Knowledge Base:

 • Ik heb een registratienummer nodig voor belasting en sociale zekerheid. Is dat het BSN?
 • Ik ben 3 jaar geleden uit Nederland vertrokken en kom terug. Is mijn sofinummer nog geldig?
 • Mijn partner woont niet in Nederland maar heeft een telefoonnummer nodig. Hoe kunnen we die krijgen?
 • BSN terwijl u buiten Nederland woont. Hoe krijg ik pensioen uit Nederland?
 • Waarom is er een nieuw nummersysteem geïntroduceerd?

Welke organisaties gebruiken het BSN?

In de burgerservicenummerwetgeving is geregeld dat alle overheidsinstanties het burgerservicenummer kunnen gebruiken bij de uitvoering van hun taak. Door de wetgeving van het burgerservicenummer kunnen bepaalde regelingen worden getroffen, zodat niet-gouvernementele instanties het burgerservicenummer kunnen gebruiken. Dit betekent bijvoorbeeld dat werkgevers het burgerservicenummer zullen moeten gebruiken voor het verstrekken van inkomensgegevens aan de belastingdienst. Huisartsen of huisartsen en andere medische organisaties zullen het burgerservicenummer gebruiken wanneer de wetgeving op het burgerservicenummer op medisch gebied is geïmplementeerd. 

De algemene regel is: als een organisatie uw persoonsgegevens, waaronder het burgerservicenummer, niet hoeft op te slaan om een taak te vervullen, mag de organisatie uw burgerservicenummer niet gebruiken of opslaan.

Kan elk bedrijf mijn BSN gebruiken?

Dat hangt ervan af. Als u voor de supermarkt werkt, moet de supermarkt als werkgever informatie over uw verdiensten uitwisselen met de Belastingdienst via uw burgerservicenummer. De supermarkt mag deze niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij er een specifieke rechtsgrondslag is. Onder het huidige voorstel zou de supermarkt dat niet mogen, ook niet met uw toestemming.

Geldigheid van een BSN

De geldigheid van het burgerservicenummer is onbeperkt. Ook als u naar het buitenland verhuist, blijft uw burgerservicenummer geldig. Een burgerservicenummer is uniek gekoppeld aan een persoon. Als iemand is overleden, blijft het burgerservicenummer aan deze persoon gekoppeld en wordt het niet opnieuw uitgegeven.

Worden al mijn gegevens op één plek verzameld?

Nee. Zo blijft het bijvoorbeeld zo dat de Belastingdienst de gegevens over u die zij nodig heeft om belastingaanslagen af te geven, zal beheren. UWV beheert de gegevens die nodig zijn voor het beheer van de werkloosheidsverzekering. De gemeentelijke dienst voor sociale zekerheid beheert de gegevens die nodig zijn voor het beheer van het socialezekerheidsstelsel. 

Het doel is echter om de registratie van bepaalde kerngegevens te concentreren en beschikbaar te maken voor alle overheidsinstanties. Dit is al het geval met de kerngegevens in het bevolkingsregister, die gemeenten verzamelen voor alle overheidsinstanties die dit nodig hebben. Er zullen ook andere 'sleutelregisters' komen, bijvoorbeeld een met gegevens over het belastbaar inkomen, die andere overheidsinstanties die gegevens nodig hebben om hun werk te doen een betrouwbare bron zullen bieden. Er zullen afzonderlijke wetgevingsprocessen zijn voor de verschillende sleutelregisters. Het burgerservicenummersysteem zal hiermee een effectieve en foutloze informatie-uitwisseling mogelijk maken.

Weet elke regering alles van mij?

Nee. Welke gegevens een overheidsorgaan mag verwerken, is niet vastgelegd in de burgerservicenummerwet, maar in de Wet bescherming persoonsgegevens en sectorspecifieke wetgeving. Kortom, een overheidsinstantie mag in de regel alleen de gegevens 'kennen' die ze nodig heeft om haar werk te doen. Als u een bouwvergunning aanvraagt, hoeft de gemeente niet te weten of u nog openstaande snelheidsboetes heeft, dus het is niet toegestaan om die informatie te verkrijgen.

Als iemand mijn BSN kent, krijgt hij dan toegang tot al mijn gegevens, bijvoorbeeld mijn medische dossiers?

Nee. Een burgerservicenummer verleent op zich geen rechten, noch aan de houder van dat burgerservicenummer, noch aan iemand die het produceert. Met andere woorden, het burgerservicenummer is geen sleutel die recht geeft op toegang tot een database.

In de praktijk betekent toegang tot de gegevens het omzeilen van het databasebeveiligingssysteem. In de Wet bescherming persoonsgegevens is vastgelegd dat persoonsgegevens naar behoren moeten worden beveiligd tegen ongeoorloofde toegang. Wat deze goede bescherming inhoudt, hangt af van de omstandigheden. Sommige gegevensverzamelingen zijn openbaar (bv. De openbare registers van het kadaster); anderen zijn onderworpen aan zeer strikte toegangsregels (politiedossiers, medische dossiers). In de wet is vastgelegd dat de beveiligingsvoorzieningen in lijn moeten zijn met de risico's en de stand van de techniek. Iedereen die verantwoordelijk is voor het verzamelen van persoonlijke gegevens, moet een beveiligingssysteem installeren dat alleen toegang geeft aan bevoegde personen. 

Een overheidsinstantie die gemachtigd is om toegang te krijgen tot bepaalde gegevens in een verzameling, zal het burgerservicenummer als hulpmiddel gebruiken, waardoor de efficiëntie en betrouwbaarheid worden verbeterd.

Verhoogt het gebruik van een BSN het risico op identiteitsfraude?

Het burgerservicenummer maakt identiteitsfraude moeilijker. Bij identiteitsfraude doet iemand zich voor als een andere persoon, bijvoorbeeld door het burgerservicenummer van iemand anders te gebruiken, meestal met winst als motief. Het burgerservicenummersysteem heeft waarborgen tegen dit soort misbruik. Het nummeruitgiftesysteem is verbeterd, waardoor de uitgifte van meer dan één nummer aan dezelfde persoon wordt voorkomen. Gebruikers van burgerservicenummers zullen de persoon moeten matchen met het burgerservicenummer voordat ze gegevens kunnen verwerken. Het Burgerservicenummerensysteem biedt faciliteiten om gebruikers te helpen bij het matchen (de Burgerservicenummerbeheer faciliteit).

Waar kan ik terecht als er iets mis is met mijn BSN?

Kortom: (1) de overheidsinstantie waar de fout is opgetreden; (2) als er iets mis is met uw belangrijkste gegevens, inclusief uw burgerservicenummer, uw gemeente. 

Waar u in de meeste gevallen tegenaan loopt, is geen 'fout in het burgerservicenummer', maar moet u meer belasting betalen dan u had verwacht of krijgt u geen vergunning, vergunning of toelage. Er zijn verschillende stappen die u kunt ondernemen tegen de overheidsinstantie die de beoordeling heeft afgegeven of heeft geweigerd uw aanvraag in te willigen. U kunt in beroep gaan tegen de beoordeling of weigering, de instantie vragen de door haar gebruikte gegevens te corrigeren of bij de instantie een klacht indienen over de behandeling die u heeft gekregen. 

Als het geschil betrekking heeft op belangrijke gegevens in het bevolkingsregister die volgens u onjuist zijn, bijvoorbeeld een onjuist burgerservicenummer, kunt u uw gemeente vragen deze te corrigeren. Beslissingen zullen moeten worden genomen op basis van de juiste gegevens. Als uw beroep of verzoek tot correctie niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u een klacht indienen bij de rechter. In de meeste gevallen kunt u tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep gaan. 

Indien de vergissing of klacht niet tijdig of onjuist door de organisatie (beroepsinstantie) is verholpen, kunt u contact opnemen met het burgerservicenummer. 

Geschillen over behandeling kunnen worden voorgelegd aan de Nationale Ombudsman. Bij een geschil over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u advies of bemiddeling vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Cbp, College bescherming persoonsgegevens). 

Samenvattend zijn de opties die voor u open staan:

 • aantrekkelijk voor de betrokken instantie
 • een correctie aanvragen
 • klagen over uw behandeling
 • een klacht indienen bij de rechtbank
 • in beroep gaan tegen de rechterlijke beslissing
 • Burgerservicenummer
 • een klacht indienen bij de nationale of lokale ombudsman
 • het Cbp vragen om te adviseren of te bemiddelen.