30% ruling

Voorgestelde wijzigingen 30% regeling

Reactie Expatax op voorgestelde wijzigingen 30% regeling


EenVandaag, 19 september 2011


EenVandaag heeft Expatax gevraagd om een reactie op de door Staatssecretaris Weekers voorgestelde wijzigingen op de 30% regeling. Item begint op 14:03.

 

Uitzending EenVandaag over expatregeling

 

De Staatssecretaris van Financiën heeft een aantal wijzigingen voorgesteld op de 30% regeling om deze "beter te kunnen richten". Volgens hem is er sprake van onbedoeld gebruik van de 30% regeling. In de media wordt zelfs gesproken over misbruik. Hierbij wordt gedoeld op het gebruik van de regeling door inkomende werknemers met de Nederlandse nationaliteit.

 

Alvorens de wijzigingen van commentaar te voorzien allereerst een reactie op het gestelde onbedoeld gebruik dan wel misbruik van de regeling door Nederlanders. Reeds in 1990 toen de regeling in de wet is vastgelegd, is bepaald dat de regeling ook kon worden toegepast voor onderdanen. Op schriftelijke vragen van de Tweede Kamer in 1995 of ook werknemers met de Nederlandse nationaliteit voor de regeling in aanmerking konden komen antwoordde de staatssecretaris letterlijk: "Ja, er is geen onderscheid naar nationaliteit". Dit werd nog eens bevestigd in 2003. Al deze keren is dus uitdrukkelijk bevestigd dat ook inkomende werknemers met de Nederlandse nationaliteit aanspraak kunnen maken op de 30% regeling. De plotselinge ophef over de twee Nederlandse bestuursleden van Philips die de 30% regeling toepassen lijkt ons dan ook geheel misplaatst. Blijkbaar wordt er nu gehandeld op basis van sentiment hetgeen geen goede basis is om de regeling nu ter discussie te stellen.

 

Een eerdere uiteenzetting van ons bezwaar vindt u op ons blog: expataxbv.blogspot.com. In deze reactie worden een aantal punten verder uitgediept. Vooropgesteld is dat Expatax ernstige bezwaren heeft tegen de voorgestelde wijzigingen op de 30% regeling.

 

Om het zogenaamde onbedoelde gebruik tegen te gaan worden de volgende wijzigingen voorgesteld.

 

  • Er gaat een salarisgrens gelden van minimaal € 50.619 per jaar waardoor bepaalde werknemers (en beroepen) uitgesloten zouden moeten raken.
  • Werknemers moeten minimaal 25 jaar uit Nederland weg zijn geweest om bij terugkomst in aanmerking te komen voor de regeling.
  • Expats moeten minimaal 150 kilometer van de grens wonen. Dat betekent dat grensarbeiders worden uitgesloten van de regeling.
  • Voor promovendi geldt een lagere inkomenseis alsmede versoepelde voorwaarden.

 

De salariseis vervangt de voorwaarde dat aangetoond moet worden dat er sprake is van specifieke deskundigheid. Als het salaris boven de grens komt wordt er meteen aangenomen dat deze specifieke deskundigheid aanwezig is. Bij het stellen van de salarisgrens wordt aangesloten bij de salariseis voor de kennismigrantenregeling ter verkrijging van een verblijfsvergunning. Verschil met de kennismigrantenregeling is echter dat er voor laatsgenoemde regeling een lagere salariseis geldt voor werknemers tot 30 jaar. Voor de 30% regeling zal geen lagere salariseis gaan gelden. Dus beide regelingen blijven aparte voorwaarden houden. Daarnaast is er volgens de huidige voorstellen sprake van een verschil tussen het van toepassing zijnde salaris. Daar waar de kennismigrantenregeling uitgaat van een salaris inclusief de onbelaste 30% vergoeding, gaat de gewijzigde 30% regeling uit van een salaris exclusief de onbelaste 30% vergoeding. Komt deze vergoeding hier dus bovenop, praten we over een salarisgrens van € 72.312. En dan vallen ineens veel meer expats onder deze grens. Overigens zijn er buitenlandse werknemers in Nederland werkzaam waarvoor een hoog salaris niet steeds het uitgangspunt is. In de academische wereld bijvoorbeeld waarin onderzoekers en hoogleraren werkzaam zijn is de mogelijkheid om te kunnen onderzoeken en kennis te vergaren vaak een drijfveer om naar Nederland te komen. Hierdoor ligt de hoogte van de salaris vaak beneden de salarissen in het bedrijfsleven. Indien blijkt dat deze personen niet meer aan de salariseis zullen voldoen (wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een deeltijdaanstelling) dan loopt dus het onderzoek en de educatie aan de Nederlandse universiteiten gevaar. En dit leidt uiteraard tot vermindering van de innovatiekracht, net waar innovatie tot speerpunt is gemaakt.

 

De eis dat werknemers minimaal 25 jaar uit Nederland weg moeten zijn geweest (en hier dus ook niet hebben gewerkt) gaat in de meeste gevallen ingekomen werknemers met de Nederlandse nationaliteit raken. Echter treft de wijziging hoogstwaarschijnlijk ook werknemers met een buitenlandse nationaliteit. Er worden dus veel meer gevallen geraakt dan eigen bedoeld is.

 

Expats moeten minimaal 150 kilometer van de Nederlandse grens wonen voordat ze in Nederland komen werken. Wonen ze dichterbij dan worden ze dus niet aangemerkt als inkomende werknemers waarvoor de 30% regeling van toepassing kan zijn. Ons lijkt dit discriminatie op basis van woonplaats, in strijd met het recht op vrij verkeer van personen binnen de EU en net als het vorige punt zal het expats raken die geheel in lijn met de bedoeling van de regeling hun woonplaats naar Nederland zouden verplaatsen.

 

Naar onze meningen zijn de huidige voorwaarden voldoende om eventueel onbedoeld gebruik van de regeling aan te pakken. Met name de voorwaarde dat er sprake moet zijn van schaarste op de Nederlandse arbeidsmarkt is nog een voorwaarde die nader gespecificeerd kan worden. Aanpakken van zogenaamd misbruik door inkomende werknemers met de Nederlandse nationaliteit schiet zijn doel geheel voorbij en er is bovendien ook geen sprake van.

 

Heel belangrijk punt betreft nog het overgangsrecht. Juist dit punt kan tot heel veel beroering leiden. De 30% regeling kent een zogenaamd tussentijds toetsmoment. De regeling wordt in principe toegekend voor maximaal 10 jaar, maar na een periode van 5 jaar heeft de belastingdienst de mogelijkheid om wederom te beoordelen of de werknemer op dat moment nog voldoet aan de voorwaarden. De staatssecretaris heeft nu aangegeven dat indien dit toetsmoment valt na 1 januari 2012, de belastingdienst op dat moment dus moet toetsen aan de gewijzigde voorwaarden. Dit is dus van belang voor beschikkingen die na 1 januari 2007 zijn afgegeven. Indien de ingekomen werknemer dus op het toetsmoment niet voldoet aan de salariseis of destijds bij aanwerving woonachtig was binnen 150 kilometer van de Nederlandse grens, dan is de 30% regeling vanaf dat moment dus niet meer van toepassing en vervalt dus de resterende termijn van de 10 jaar. Met andere woorden, indien een Vlaming op 2 januari 2007 is aangeworven door een Nederlandse werkgever dan vervalt de regeling voor hem dus op 2 januari 2012. Zoals wij het bericht van de staatsecretaris interpreteren dient de belastingdienst deze toets ook daadwerkelijk te gaan uitvoeren, waar deze momenteel meestal nog achterwege blijft. Om de verwachte bezuiniging echter zo snel mogelijk te kunnen realiseren zal de controle moeten worden opgevoerd. Werkgevers moeten daarom rekening houden met mogelijke hogere salariseisen na 2012 dan wel met werknemers die "gedwongen" worden hun werkzaamheden in Nederland te beëindigen.

 

Alleen voor de werknemers waarop het toetsmoment al voor 1 januari 2012 is gevallen blijft de regeling nog onder de oude voorwaarden doorlopen tot het einde van de 10 jaars periode. Helaas dus weer een wijziging die op hele korte termijn voor ingekomen werknemers onverwachte en plotselinge grote financiële gevolgen kan hebben.

 

Nederland geeft hiermee een negatief signaal af richting internationale bedrijven en internationale werknemers. Het zal voor minder werknemers aantrekkelijk worden om in Nederland te komen werken. Ook kunnen internationale bedrijven er dan voor kiezen om deze werknemers niet naar Nederland te halen maar in plaats daarvan het werk naar het buitenland te verplaatsen. Dit lijkt ons zeker een reëel scenario. In dat geval zal de economische schade veel groter zijn dan de huidige geraamde bezuiniging. Innovatie zal worden vertraagd. Er is een internationale strijd gaande om de hoogopgeleide expat, laat Nederland deze strijd alstublieft niet op deze manier gaan verliezen. Expatax zal uiteraard voortdurend voor haar cliënten, maar ook voor iedere andere expat met de 30% regeling, politici erop aanspreken de regeling niet te versoberen.


Proposed changes of the 30% ruling per 1 January 2012 (Dutch)
Reaction Expatax about the proposed changes of the 30% ruling (Dutch)
Answers to questions about the proposed changes of the 30% ruling (English)